Chuyển tới nội dung chính

Tin tức mới nhất

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS

Người đăng Lê Văn Thành - Số lượng các câu trả lời: 0

Dành cho giáo viên:

- Hướng dẫn giáo viên đưa bài giảng scorm: 

- Hướng dẫn giáo viên tạo mục bài tập: 

- Hướng dẫn tạo ngân hàng câu hỏi: 

- Hướng dẫn đưa câu hỏi vào ngân hàng đề: 

- Hướng dẫn tạo bài trắc nghiệm: 

- Hướng dẫn đưa câu hỏi vào bài trắc nghiệm: 

- Hướng dẫn giáo viên xem điểm và theo dõi tiến độ học tập: 


Dành cho học sinh:

- Hướng dẫn sử dụng LMS: 

- Hướng dẫn nạp bài tập: